REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 5. Złożenie zamówienia
 6. Płatności
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Dostawa
 9. Reklamacje
 10. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 11. Dane osobowe i polityka prywatności
 12. Postanowienia końcowe

§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Usługodawca (Sprzedawca) – Mirosław Gembała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PUHP ''AGATA'' Mirosław Gembała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6, NIP 5471169758, REGON 002427926;
 3. Sklep internetowy – serwis internetowy www.misieagaty.com.pl, dostępny pod adresem www.misieagaty.com.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorca może kupić Produkty;
 4. Usługobiorca (Kupujący) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;
 5. Administrator Sklepu internetowego - Mirosław Gembała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PUHP ''AGATA'' Mirosław Gembała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6, NIP 5471169758, REGON 002427926;
 6. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, którego dotyczy umowa sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 8. Strona – Usługodawca i Usługobiorca;
 9. Rejestracja w Sklepie internetowym – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych
formularzy w Sklepie internetowym oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin;
 10. Konto– indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie internetowym dla każdego Usługobiorcy, na którym może on składać Zamówienia (oraz w ramach której Usługobiorca ma możliwość zarządzać m. in. danymi osobowymi);
 11. Login – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany podczas procesu Rejestracja w Sklepie internetowym;
 12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktów;
 14. Przetwarzanie danych osobowych – czynności, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.);
 15. Administrator danych osobowych – Mirosław Gembała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PUHP ''AGATA'' Mirosław Gembała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6, NIP 5471169758, REGON 002427926;
 16. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 18. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest 
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Usługobiorcę jest zapoznanie
 się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia;
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi: umożliwienie Usługobiorcom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na
odległość, udzielanie Usługobiorcom informacji handlowych o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym;
 4. Ewentualne nazwy producentów i marek należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie internetowym wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki Produktów prezentowane w Sklepie internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach 
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego (co spowodowane może być m. in. parametrami urządzenia wyświetlającego Usługobiorcy);
 5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy jest zabronione;
 6. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Usługobiorca składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu;
 7. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT;
 8. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Usługobiorca jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji Zamówienia (anulowanie, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Usługobiorca udostępnił Konto;
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestrację w Sklepie internetowym i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony;
 3. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie złożonego Zamówienia. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne i stanowić będzie naruszenie praw Usługodawcy;
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego działania, ani nie utrudniający korzystania ze Sklepu internetowego przez innych Usługobiorców;
 5. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie;
 6. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Sklepu Internetowego zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania;
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji;
 8. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. Reklamacje należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@misieagaty.com.pl z tytułem wiadomości REKLAMACJA dot. USŁUGI ELEKTRONICZNEJ.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy: składanie Zamówień w Sklepie internetowym, poprzez Konto.
Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji w Sklepie internetowym Konta lub odmowy przyjęcia Zamówienia, jak też usunięcia Konta, w szczególności gdy Usługobiorca:
podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu internetowego w wybranym przez niego czasie;
 4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Usługobiorcy zgód, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Usługobiorców oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Usługobiorcy;
 6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, analizowania efektywności Sklepu internetowego, przystosowywania go do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenia statystyk.

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Usługobiorca musi pomyślnie przejść przez proces Rejestracji w Sklepie internetowym (jest ona możliwa także w trakcie składania Zamówienia);
 2. Na proces Rejestracji w Sklepie internetowym składają się następujące kroki: wypełnienie formularza, gdzie wypełnienie niektórych rubryk jest wymagane do pomyślnego zakończenia Rejestracji w Sklepie internetowym oraz zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówienia Usługobiorcy. W trakcie procesu Rejestracji Usługobiorca powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami. Usługobiorca ma możliwość indywidualnego ustawienia hasła, a także dostęp i zarządzenia swoimi danymi osobowymi;
 3. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia, które dokonuje się tylko przez wysłanie przez Usługobiorcę wypełnionego formularza udostępnionego na stronie www.misieagaty.com.pl
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesłane Usługobiorcy e-mailem, zawiera: 
oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia; potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia otrzymania Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: sklep@misieagaty.com.pl
 6. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych Zamówieniem Usługobiorcy, Usługodawca wysyła do Usługobiorcy e-mail, na adres wskazany w podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, z informacją, jaki Produkt i w jakich terminach jest dostępny. E-mail zawiera także prośbę o podjęcie przez Usługobiorcę decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie Zamówienia. W takiej sytuacji Usługobiorca może: anulować Zamówienie w całości; wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia; wyrazić zgodę na zrealizowanie Zamówienia bez brakujących Produktów, dokonać wyboru innego Produktu w miejsce brakującego;
 7. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego;
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy uiszczonych przez Usługobiorcę przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy lub poprzez system płatności PayU;
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli formularz 
zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży;
 11. Do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia paragon lub, na życzenie Usługobiorcy, fakturę. W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o przesłanie danych firmy wraz z NIP oraz numeru zamówienia na adres mailowy: sklep@misieagaty.com.pl. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Usługobiorcę Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki;
 12. Zmiany w adresie wysyłki i rezygnacja z Zamówienia możliwe są poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Usługodawcy na adres: sklep@misieagaty.com.pl

§ 6. PŁATNOŚCI

 1. Cena zakupionych Produktów nie uwzględnia kosztów przesyłki. Koszt przesyłki pokrywa Usługobiorca;
 2. Usługobiorca może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Produkty:
  1. wpłata ceny zakupionych Produktów na rachunek bankowy Usługobiorcy podany podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Przelewy należy kierować na rachunek bankowy: 53 1140 2017 0000 4902 1017 0191 (mBank).
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia;
  2. Płatnością online za pośrednictwem systemu płatności Payu
  3. płatnością za pobraniem
 3. system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;;
 4. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Usługobiorcę powinny być kierowane bezpośrednio do Usługodawcy. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Usługodawcy, przekaże on reklamację do spółki PayU S.A. prowadzącej system płatności PayU.

§ 7. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zakupione Produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są na terytorium RP, dostawa poza wskazane terytorium wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy
 kurierskiej DPD.
 3. Termin nadania Produktów nie przekracza 3 dni roboczych i biegnie od chwili zaksięgowania całkowitej ceny zakupu. Powyższy termin nie dotyczy Zamówień na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin nadania Produktów może się wydłużyć, o czym Usługobiorca zostanie o niezwłocznie poinformowany e-mailem wysłanym na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej podczas Rejestracji w Sklepie internetowym;
 4. Jeżeli Produkt nie zostanie doręczony Usługobiorcy w terminie
 3 dni roboczych od daty jego nadania, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość e-mail wysłaną do na adres: sklep@misieagaty.com.pl

§ 7. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zakupione Produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są na terytorium RP, dostawa poza wskazane terytorium wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy
kurierskiej IDPD lub Poczta Polska S.A.
 3. Termin nadania Produktów nie przekracza 3 dni roboczych i biegnie od chwili zaksięgowania całkowitej ceny zakupu. Powyższy termin nie dotyczy Zamówień na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin nadania Produktów może się wydłużyć, o czym Usługobiorca zostanie o niezwłocznie poinformowany e-mailem wysłanym na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej podczas Rejestracji w Sklepie internetowym;
 4. Jeżeli Produkt nie zostanie doręczony Usługobiorcy w terminie
 3 dni roboczych od daty jego nadania, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość e-mail wysłaną do na adres: sklep@misieagaty.com.pl

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANA PRODUKTU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Produktu w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca jak i Kupujący będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy;
 2. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Dla zachowania tego terminu należy wysłać udostępnione przez Sprzedawcę oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres: PUHP ''AGATA'', 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6. Wzór oświadczenia umieszczony jest na stronie Sklepu internetowego i stanowi Załącznik do Regulaminu;
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Zwrot Produktu przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, na adres: PUHP ''AGATA'', 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu;
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sprzedawcy o zamiarze zwrotu towaru za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@misieagaty.com.pl;
 5. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupu Produktu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami. Zwrot ceny zakupu Produktu następuję po otrzymaniu przez Sprzedającego Produktu oraz stwierdzeniu, że jest on w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania;
 6. Termin 14-dniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Kupujący objął Produkt w posiadanie;
 7. Kupujący za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misieagaty.com.pl) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Wymagania, wskazane powyżej co do zwrotu Produktu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Kupującego do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i należy je interpretować - w odniesieniu do Kupujących będących konsumentami - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Kupującego lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Kupującego.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, są określone w ustawie - Kodeks cywilny.
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@misieagaty.com.pl z dopiskiem “Reklamacja www.misieagaty,com.pl”.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: PUHP ''AGATA'', 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.
  5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub w inny podany przez niego sposób.
  7. W przypadku reklamacji Kupującego będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Usługobiorcy będącego konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@misieagaty.com.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów urządzenia wyświetlającego Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

§ 10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez usunięcie swojego Konta / przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misieagaty.com.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej
w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie Rejestracji w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów w Sklepie internetowym;
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca – Mirosław Gembała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PUHP ''AGATA'' Mirosław Gembała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6, NIP 5471169758, REGON 002427926;
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe zebrane od Usługobiorcy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez niego zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywana na serwerze w specjalnej strefie zapewniającej właściwą ochronę;
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Usługobiorcą i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych w Sklepie internetowym, prowadzenia statystyk a w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną;
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto (w zakładce „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misieagaty.com.pl;
 6. Dane osobowe Usługobiorców nie są przekazywane, sprzedawane i nie użyczane innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Usługobiorcy, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
 7. Usługobiorca może dodatkowo, za pośrednictwem formularza rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Usługobiorcy min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w wersji papierowej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem rejestracji w Sklepie internetowym;
 8. Usługobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Usługobiorcy;
 9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego (w zakładce poświęconej polityce prywatności);
 10. Usługodawca chroni prawo do prywatności Usługobiorców;
 11. Usługodawca może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Usługobiorcy po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych, ani danych kontaktowych. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera Usługobiorcy. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Przeglądarki dają również możliwość skasowania wszystkich bądź wskazanych przez Usługobiorców plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich blokowania.
 12. Usługodawca zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzania strony internetowej Sklepu internetowego. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronie Sklepu internetowego. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim;
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Usługobiorcę, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Kupujących nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości kwoty zakupu Produktu;
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi umowami sprzedaży, zaś zamówienia złożone przez Usługobiorców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Usługobiorcy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W sytuacji, gdy Usługobiorca posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu;
 4. Informacje oraz zdjęcia Produktów prezentowane na stronie Usługodawcy pod adresem www.misieagaty.com.pl podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz do prezentacji na innych stronach internetowych. Działania takie stanowić będą naruszenie praw Usługodawcy i skutkować będą dochodzeniem przez niego słusznych roszczeń;
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między Sklepem internetowym, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 5;
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą
będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy;
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2016 r

Załącznik do Regulaminu